Train de change agent: S(t)imulatie van implementatie van digitale technologie in de ouderenzorg

Ouderen leven langer, vaak met meerdere chronische ziekten. De ouderenzorg staat onder druk, gezien de stijgende vraag en beperkte toename van zorgverleners. Digitale zorgtechnologie – ehealth – wordt vaak gezien als belangrijk middel om het zorgproces te vervangen. Maar hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van ehealth in de complexe gezondheidszorgomgeving? Het project ‘Train de change agent’ richt zich op het beter voorbereiden van change agents op de implementatie van ehealth in de ouderenzorg, om zo een duurzame implementatie te bevorderen.

Het project beoogt de implementatie te bevorderen van technologie binnen de ouderenzorg die helpt de noodzakelijke transities binnen die sector (zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan) te stimuleren. Uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat voor wat betreft implementatie van technologie de huidige problematiek aangepakt wordt, aangezien innovaties vaak niet verder komen dan de pilotfase. Doel is om de kennisproducten die worden opgeleverd, gedeeld worden met netwerken zoals FAITH Research, Health Noord en HealthTech in Society.

Verwachte resultaten

De vraagstelling luidt: Hoe kunnen change agents in een veilige, authentieke omgeving de vaardigheden leren om tot duurzame inzet van zorgtechnologie in de complexe praktijk van ouderenzorg te komen?

In plaats van traditionele modellen en stappenplannen te ontwikkelen, wordt er door de onderzoeksgroep een virtuele leeromgeving gecreëerd waarin change agents complexe implementatiescenario’s kunnen ervaren en de benodigde vaardigheden kunnen trainen. Deze virtuele omgeving ondersteunt zowel leren tijdens actie als leren in actie, zonder schade aan cliënten en het bestaande zorgproces. Change agents kunnen op basis van deze leerervaringen betere beslissingen nemen en bijdragen aan de duurzame implementatie van zorgtechnologie. Het project omvat samenwerking binnen een leergemeenschap om het beoogde product en nieuwe multiprofessionele kennis te ontwikkelen en duurzaam gebruik ervan te bevorderen.

Impact
De focus van dit project ligt op een duurzame implementatie van technologische innovaties in de ouderenzorg aangezien veel zorgorganisaties moeite hebben met het duurzaam implementeren van technologische oplossingen in hun dagelijkse processen.
Verder geeft het project een impuls aan het onderwijs in de deelnemende hogescholen, met name in technisch creatieve opleidingen en opleidingen die studenten voorbereiden op toekomstige veranderingen.

Door de stevige verankering van de onderzoeksgroep in bestaande netwerken, kunnen de resultaten van het project op een natuurlijke manier worden gedeeld met externe partijen en instellingen. Het opzetten van een leergemeenschap rondom de leerinterventie is een expliciet onderdeel van het project.

Achtergrond van het project

Digitale oplossingen in de ouderenzorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarschuwde in 2022 voor de druk op ouderenzorg en pleit voor snelle veranderingen. De vergrijzing en stijgende zorgvraag vragen om een verschuiving naar zelfstandigheid, thuiszorg en digitale oplossingen, zoals ehealth. Ehealth draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van ouderen, bevordert reablement en verbetert zowel de betaalbaarheid als de kwaliteit van de zorg. Daarnaast ondersteunt technologische innovatie zorgprofessionals door een veiligere, effectievere en efficiëntere werkomgeving te creëren, waarbij ze worden ontlast van overbodige taken.

Uitdagingen bij implementatie

In veel zorgorganisaties hebben innovatiemanagers of projectleiders de taak om de e-health-implementatie aan te sturen. Deze zogenoemde ‘change agents’ stuiten echter op uitdagingen in duurzame implementatie, aangezien de gezondheidszorg complex is en elke organisatie uniek. Experimenten kunnen niet zomaar worden uitgevoerd vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep. Bovendien is elke zorgorganisatie anders en vereist de implementatie een aanzienlijke veranderkracht. Deze kan niet simpelweg worden gekopieerd vanuit andere zorginstellingen.

Virtuele omgeving voor leerervaringen
Het project “Train de change agent” beoogt deze barrières te doorbreken door change agents beter voor te bereiden voor de complexe situaties bij de implementatie en opschaling van ehealth in de ouderenzorg. Het project focust op het creëren van een virtuele leeromgeving, waarin change agents complexe implementatiescenario’s kunnen ervaren en de benodigde vaardigheden kunnen trainen. Op basis van deze leerervaringen kunnen change agents betere keuzes maken en een duurzame implementatie van zorgtechnologie bevorderen.

Betrokken partners

‘Train de change agent’ is een initiatief de Hanzehogeschool en NHL Stenden, in samenwerking met hogeschool Saxion  en Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met een aantal noordelijke ouderenzorginstellingen: Zorggroep Meander, ZuidOostZorg, Interzorg Noord Nederland, KwadrantGroep, Zorggroep Hof en Hiem, Noorderbreedte en Bos en Meerzicht. Tenslotte is het bedrijf 8DGames partner in dit project, die zijn expertise inzet bij het technisch en inhoudelijk vormgeven van het simulatieplatform en de leerinterventie.

Het project sluit aan bij HealthTech in Society en daarnaast bij Health Noord, FAITH research en Anders Werken in de Zorg.

Looptijd project

2024-2026

Het project wordt (mede) mogelijk gemaakt door

RAAK subsidie van Regieorgaan SIA

Meer informatie?

Kijk hier voor meer informatie over het project of kijk op de website van de Hanzehogeschool.

Gerelateerde projecten

Bekijk alle projecten

Verkennend onderzoek: Toegankelijkheid en geschiktheid van e-health voor kinderen met astma (Toegang EHKA)

Met dit verkennend onderzoek streven we ernaar om data (chats van e-health applicaties voor kinderen

Train de change agent: S(t)imulatie van implementatie van digitale technologie in de ouderenzorg

Ouderen leven langer, vaak met meerdere chronische ziekten. De ouderenzorg staat onder druk, gezien de

Van klankbord naar co-creatie

Een samenwerking met mensen in een kwetsbare positie is essentieel voor duurzame implementatie van zorgtechnologie.